Guarding the future

It’s never too late to dream, to pursue education, to learn new skills, and to escape from the grasp of poverty and hunger. “I can succeed,” says Mr. Noel Ramirez Tugbo Jr., 23 years old Read more…

Read More

Edukasyon ang Daan sa Tagumpay

“Edukasyon ang tanging maipapamana ko saiyo. Nasa iyo na kung mamamatay kang  mahirap”, pangaral ng ina ni Rafael. Hayskul lamang ang naabot ng kanyang ama’t ina, subalit iginapang nilang makapagtapos ang mga anak sap ag-aaral.   Read more…

Read More